Bảng đèn cho các cửa hàng:

Pano ngoài trời + trong nhà cho các cửa hàng:

Mockup cho các cửa hàng: